Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywuj się!”

ak

Projekt „Aktywuj się!” wspófinansowany z funduszów unijnych POWER oferuje darmowe wsparcie dla osób biernych zawodowo, tzw. młodzieży NEET, w wieku 18-29 m.in. z powiatu poznańskiego, z możliwością skorzystania z kursów i staży zawodowych ze stypendium szkoleniowym, zwrotem kosztów dojazdu  oraz jednorazową i bezzwrotną dotacją unijną na otworzenie własnej firmy.

Adresaci projektu:
Osoby w wieku 18-29 lat, bez pracy, które aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie stacjonarnym, czyli tzw. młodzież NEET, z wybranych powiatach województwa wielkopolskiego.
Wsparcie oferowane w ramach projektu
-    Indywidualne poradnictwo zawodowe
-    Warsztaty poszukiwania pracy
-    Warsztaty kompetencji społecznych
-    Indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy i adaptacji społecznej
-    Wsparcie finansowe dla osób, które podjęły pracę poza miejscem zamieszkania
-    Kursy komputerowe
-    Kursy zawodowe
-    Płatne staże
-    Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Uczestnikom zostaną zapewnione:
-    bezpłatny udział w projekcie
-    stypendia szkoleniowe i stażowe
-    zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu
-    bezpłatne materiały szkoleniowe
-    poczęstunek formie cateringu

Rekrutacja
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie październik 2016 r. – luty 2018 r.
Kto może wziąć udział w projekcie:
Osoby, w wieku 18-29 lat, które nie pracują się i nie uczą, czyli aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie stacjonarnym, (zakończyły edukację na 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu) czyli tzw. młodzież NEET.
Dodatkowe warunki uczestnictwa:
-    Status na rynku pracy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo
-    Wiek: osoby w wieku 18-29 lat
-    Miejsce zamieszkania: powiaty jarociński, poznański, słupecki, średzki, śremski i wrzesiński
-    Płeć: ponad 60% kobiet
Zgłoszenie do projektu
Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

Etapy rekrutacji dla osób, które chcą otrzymać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
1. Konsultacje z doradcą zawodowym, identyfikacja potrzeb uczestników, zbadanie predyspozycji przedsiębiorczych.
2. Ocena pomysłów kandydatów na prowadzenie działalności gospodarczej.
O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych przez kandydatów od doradcy zawodowego oraz za ocenę pomysłów kandydatów.

Wsparcie finansowe przewidziane jest dla 16 osób
- dotacja w wysokości do 22 700 zł
- comiesięczne wsparcie finansowe, w wysokości do 1 750,00 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy.

Aktywuj się!