e-Pionier – nowy program kierowany dla sektora ICT

pc


W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działania 3.3. e-Pionier dofinansowanie, które można otrzymać  przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement). E-Pionier to pierwszy w Polsce program, w którym finansowanie rozwiązań technologicznych będzie się odbywać przy wykorzystaniu formuły zamówień przedkomercyjnych. Model ten odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP zamawiający zgłasza konkretny problem, wobec którego nie ma jeszcze na rynku odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 50 000 000 PLN.

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 8 mln PLN – 12 mln PLN oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum.

Logowanie do systemu informatycznego Centrum możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 16 sierpnia do 15 września 2016 r. (do godz. 16.00).

e-Pionier