Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących ochrony własności przemysłowej

2857

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Dofinansowanie przewidziane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

fe_ir_poziom-kolor-01

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP w terminie od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. (do godz. 16.00).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-234-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-1/