Bony na innowacje dla MŚP

2857


 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polagającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą wyżej wymienionych usług mogą być jednostki naukowe posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A lub B oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy

2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego przedsiębiorcy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać od 6 czerwca 2016 r., wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony na stronie internetowej PARP.

 

Szczegółowe informacje:

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r