Rusza nabór na dofinansowanie na edukację przedszkolną

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 05.02.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w  tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,

2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),

3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% – Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 44 300 000,00 zł (w tym kwota przeznaczona na projekty zintegrowane: 16 000 000,00 zł)

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 15%

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/86