Dofinansowania dla przedsiębiorców na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

fe_ir_poziom-kolor-01


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

  1. 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
  2. 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do regionów lepiej rozwiniętych.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt następujących pułapów:

  1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
  2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 4 kwietnia 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP będzie możliwe od 4 kwietnia 2016 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:

https://www.poir.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-1/

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_1_1_1_2016/2_regulamin_przeprowadzania_konkursu_1.1.1_msp.pdf