8 miliardów złotych na innowacje z NCBR

ncbr

W 2016 roku NCBR ogłosi 25 konkursów, a połowa z nich to nowe propozycje adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i uczelni i jednostek naukowych. Przeznaczono aż 8 miliardów złotych na badania naukowe i prace rozwojowe.

Większość konkursów będzie przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków w pierwszym z nich, ogłoszonym już w grudniu zeszłego roku konkursie poddziałania 1.1.2, tzw. „Demonstratorze”, właśnie się rozpoczął i potrwa do końca lutego. Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów NCBR przeznaczył 500 mln zł. Drugi konkurs, z takim samym budżetem, Centrum ogłosi jesienią. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie także w ramach trzech konkursów adresowanego do nich poddziałania 1.1.1, tzw. „szybkiej ścieżki”, której celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Jeden z nich – to nowość w ofercie Centrum – będzie przeznaczony dla MŚP realizujących projekty w  regionach słabiej rozwiniętych. Łączny budżet tych konkursów to ponad 2 mld zł.

Z kolei w ramach działania 1.2 uruchomione zostaną dwa nowe programy sektorowe. Nabór wniosków w adresowanym do branży chemicznej programie INNOCHEM rozpocznie się już 1 lutego, a w skierowanym do innowatorów z przemysłu włókienniczego InnoTextile planowany jest dwa miesiące później. Na wsparcie prac B+R w tych sektorach NCBR przeznaczył 180 mln zł.

W ramach PO Inteligentny Rozwój NCBR ogłosi także trzy nowe konkursy skierowane do konsorcjów składających się z jednostek naukowych i przedsiębiorców oraz jednostek naukowych: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (Poddziałanie 4.1.1), Regionalne agendy naukowo-badawcze (Poddziałanie 4.1.2), Programy badawcze wirtualnych instytutów (Poddziałanie 4.1.3). Przeprowadzi również drugi konkurs poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne. NCBR będzie także kontynuowało nowatorskie programy BRIdge AlfaBRIdge VC, w ramach których we współpracy z wyłonionymi partnerami – funduszami wysokiego ryzyka – zaoferuje publiczno-prywatne wsparcie najbardziej innowacyjnym projektom.

W ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój NCBR w 2016 roku ogłosi 7 konkursów. Uczelnie będą mogły się ubiegać m.in. o środki na wzmocnienie kształcenia na uczelniach przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych, na działania włączające pracodawców w nowe programy kształcenia, na poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia oraz na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni.

NCBR