Kredyty technologiczne na wdrażanie innowacji technologicznych

Logo_BGK


Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie przyznawane będzie w formie tzw. „premii technologicznej” – na spłatę części zaciągniętego kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na projekty dotyczące realizacji inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Wdrażana innowacja technologiczna może mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dofinansowaniu podlegają wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej (m.in. zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup robót i materiałów budowlanych) oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

 

W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie finansowe?

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

 

W jaki sposób należy ubiegać się o dofinansowanie?

  1. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku komercyjnego.
  2. Bank komercyjny zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu.
  3. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu w formie premii kredytowej.

 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, a następnie również w formie papierowej. Nabór wniosków potrwa do 20.01.2016 roku.

fe_ir_poziom-kolor-01


 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne/

https://www.bgk.pl/