Dofinansowanie na innowacyjne projekty dla przedsiębiorców z Wielkopolski

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu zaplanowano dwa nabory odbywające się w tym samym terminie. Różnicę stanowią kwoty o jakie można się ubiegać.

 

wojewodztwo_wielkopolskie

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzić działalność na terytorium województwa wielkopolskiego.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

a) środki trwałe;

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dofinansowanie może być udzielane wyłącznie na realizację inwestycji początkowych.

 

Jakie są warunki dofinansowania?

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – 001/15 (mniejsze projekty):

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 000 000,00 PLN

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 298 000 000,00 PLN.

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – 002/15 (większe projekty):

Minimalna wartość dofinansowania projektu: powyżej 1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5 000 000,00 PLN

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 000 000,00 PLN.

 

Pozostałe zasady dla obu naborów pozostają takie same:

- maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

- minimalny wkład własny projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55% kosztów kwalifikowalnych natomiast dla średnich przedsiębiorstw 65% kosztów kwalifikowalnych

 

W jaki sposób można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie w ramach dwóch konkursów należy składać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) dostępnym pod adresem: lsi.wielkopolskie.pl

Termin składania wniosków: od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. do godziny 15.30.

Po wysłaniu wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumentację aplikacyjną w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku.

 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/71

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/72