Rozpoczął się konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Dofinansowanie to przewidziane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2857


W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone będzie dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące:

1) uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo

2) realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł.

2) zlokalizowanych w wojwództwach innych niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

PO-IR-kolor


 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generetora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP w terminie od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. (do godz. 16.00).

Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do PARP jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie ma formę stosownego oświadczenia i musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia jego złożenia w Generatorze Wniosków

 

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialania-2-3-4-w-2015-r-2