Dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014+ ogłoszony został konkurs na poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

program_regionalny_narodowa_strategia_spojnosci


Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, a także ich sieci i grup. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu. Jest to dokument określający strategię eksportową firmy i poszczególne etapy jej realizacji.

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty polegające na wdrożeniu Planu Rozwoju Eksportu obejmującego realizację co njamniej dwóch działań z poniższej listy, w tym przynajmniej jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania),

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup),

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych

Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy,

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie: od 22 września 2015 r. do 6 października 2015 r. Wnioski należy składać w terminie naboru w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania przez internet w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLN

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/61