Bony na innowacje dla MŚP

parp


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00) tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony na stronie internetowej PARP.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe (m.in. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni czy też instytuty badawcze prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

poir-logo


Ktowa przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 4 484 000,00zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 41 616 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 60 000,00 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 400 000,00 zł

 

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej info@parp.gov.pl.

 

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialania-2-3-2-w-2015-r