Wielki konkurs dla instytucji naukowych i przedsiębiorców!

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

 

logo OPI PIB pl


 

Do konkursu mogą przystąpić tylko i wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (53 propozycje przedsięwzięć w różnych dziedzinach nauki). Projekty takie mają na celu przygotowanie obiektów nowoczesnej infrastruktury badawczej o charakterze zarówno ogólnokrajowym jak i międzynarodowym.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać instytucje naukowe oraz ośrodki badawcze. Jednym z warunków jest pozyskanie przedsiębiorcy, który będzie współpracował przy realizacji projektu i wniesie własny wkład finansowy. Minimalny koszt realizacji całego przedsięwzięcia nie może być niższy niż 30 mln zł., natomiast wkład przedsiębiorcy powinien być co najmniej w wysokości 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://www.poir.opi.org.pl/regulamin-konkursu